Sportraad

Relatie tussen Sportraad en SportdienstSportraad

De relatie tussen sportraad en sportdienst is in Ranst probleemloos, vlot en open. De sportraad en de sportdienst staan niet los van mekaar maar zij vormen een twee-eenheid, waarbij het ene het verlengstuk is van het andere. De sportfunctionaris neemt – in samenspraak met de sportpromotor – de taak van de sportpromotie op zich, in overleg met de sportraad.De sportfunctionaris is tevens secretaris van de sportraad. Zij staat in voor de administratie en verzorgt de verslaggeving.

Relatie met jeugdraad – cultuurraad – seniorenraad

De gemeente Ranst telt op dit ogenblik een tiental gemeentelijke adviesraden. De adviesraden van sport, cultuur en de seniorenraad bewegen zich vaak op hetzelfde terrein. Zij volgen dan ook mekaars werking met meer dan normale belangstelling. De samenwerking beperkt zich tot het uitwisselen van verslagen of aanwezig zijn van de voorzitters op de algemene vergaderingen. Overlegvergaderingen van de verschillende voorzitters kunnen resulteren in betere samenwerkingsverbanden.

Relatie tussen adviesraad en gemeentebestuur

De schepen van sport is doorgaans aanwezig op de bestuursvergaderingen. Hij kan daardoor uit de eerste hand informatie geven over de beslissingen van het schepencollege. Hij pleegt indien nodig overleg met de voorzitter en de sportfunctionaris. Er is een wederzijds respect en erkenning. Het college van burgemeester en schepenen ontvangt het verslag van elke bestuursvergadering.

Communicatie

De sportraadsleden worden in de mate van het mogelijke goed en volledig geïnformeerd over wat er gebeurt in het gemeentelijke sportlandschap. Die informatie wordt ons toegeleverd door enerzijds de sportfunctionaris en anderzijds de schepen van sport. De clubs krijgen de gelegenheid hun sportevenementen die open staan voor het grote publiek, kenbaar te maken in het gemeenteblad en op onze website. Begin september wordt er een sportgids gemaakt. Deze komt digitaal op de website en kan afgedrukt verkregen worden op de sportdienst (zolang de voorraad strekt) Fax en e-mail kunnen de berichtgeving tussen sportdienst en sportraad bespoedigen.

Neutraliteit

De sportraad is er om op een onafhankelijke manier het algemeen sportbelang en niet de individuele club- of partijbelangen te dienen. De leden van de sportraad weerspiegelen een grote verscheidenheid op het gebied van verschillende sporten. Ook het evenwicht tussen de verschillende deelgemeenten wordt nagestreefd. De grote verscheidenheid aan achtergrond van de verschillende leden garandeert een zo breed mogelijke visie op het sportgebeuren.

Knelpunten

Zoals elk bestuurs- of adviesorgaan zijn er een aantal potentiële knelpunten die nauwlettend moeten opgevolgd worden.Ten eerste wordt de aanwezigheid van alle leden van het bestuur van primordiaal belang geacht. Het is de enige manier om voldoende dossierkennis te vergaren in dit toch wel complexe bestuursdomein. Bestuursleden zijn vrijwilligers die doorgaans een voltijdse job combineren met een bestuursfunctie in hun club. Er blijft dus weinig tijd over om vergaderingen voor te bereiden of aanwezig te zijn. Niettemin wordt aan elk lid van het bestuur gevraagd zich in de mate van het mogelijke goed te documenteren teneinde een gefundeerd advies te kunnen neerleggen. Het eigen clubbelang mag niet primeren boven het algemene sportbelang. Dit schaadt de werking van de sportraad. Aan de leden van de raad wordt dan ook gevraagd om zich boven hun eigen clubbeslommeringen uit te tillen. Het is duidelijk dat de adviesraad zijn rol slechts kan spelen indien het gemeentebestuur daar tijdig om verzoekt. Door laattijdig advies in te winnen of door het bestuur voor een voldongen feit te plaatsen kan de adviesraad buiten spel gezet worden.Verenigingen die zich rechtstreeks tot het schepencollege of een schepen richten om hun belangen te verdedigen, ondermijnen eveneens de werking van de adviesraad. Het is in ieders belang dat de raad in elke vraag of betwisting wordt geraadpleegd. Door de vele individuele vragen te bundelen, krijgen de adviezen van de raad een groter gewicht. Daardoor zal de kans op een positief antwoord vanwege het schepencollege alleen maar toenemen.

Verwachtingen van de sportraad

De sportraad wil een eerlijke kans krijgen om tijdig adviezen te formuleren.De sportraad kijkt uit naar een goede argumentatie van het gemeentebestuur indien een advies niet wordt opgevolgd. De sportraad wil bij elke beleidsbeslissing in verband met sport en sportinfrastructuur geconsulteerd worden.De sportraad hoopt dat de clubs hun behoeften of verzuchtingen doorspelen naar het bestuur van deze raad, die deze kunnen vertalen in concrete adviezen.De sportraad heeft inspraak in volgende onderwerpen: (deze lijst is niet limitatief)

  • sportpromotie
  • de begroting en de sportbeleidsnota
  • de sportprogrammatie
  • oprichten en vernieuwen van sportinfrastructuur
  • toekennen van concessies
  • aan te kopen sportmateriaal
  • subsidie- en retributiereglement
  • verlenen van aanzienlijke materiële of logistieke steun